Regulamin wykonywania usług płatności przez Biuro Usług Płatniczych Tomków Sp. z o.o.
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług płatniczych przez Tomków Sp. z o.o. Biuro Usług Płatniczych, z siedzibą:58-410 Marciszów, ul. Kościelna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000199590, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP1782/2015, na rzecz Użytkowników oraz Pracowników działających w imieniu i na rzecz Tomków Sp. z o.o. 4. Usługi płatnicze świadczone są na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia usług płatniczych (zwanego dalej Regulaminem), który stanowi integralną cześć umowy o świadczenie usług płatniczych. 5. W sprawach nie unormowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 100 poz.1175). 6. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy transakcji. Regulamin jest umieszczony w widocznym miejscu w lokalu Biura Usług Płatniczych Tomków Sp. z o.o.
II. Usługa płatnicza
Tomków Sp. z o.o. świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę płatniczą, polegającą na realizacji przez Tomków Sp. z o.o. na zlecenie Usługobiorcy transakcji płatniczej rozumianej jako transfer środków pieniężnych od Usługobiorcy do wskazanego przez niego Odbiorcy tych środków pieniężnych (zwaną dalej Usługą płatniczą). 2. Tomków Sp. z o.o. realizując Usługę płatniczą występuje w charakterze dostawcy Usługobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 100 poz.1175).
III. Warunki świadczenia Usługi płatniczej
1. Tomków Sp. z o.o. świadczy dla Usługobiorcy Usługę płatniczą na podstawie otrzymanego od Usługobiorcy oświadczenia dotyczącego wykonania przez Tomków Sp. z o.o. transakcji płatniczej polegającej na przekazaniu środków pieniężnych na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy Odbiorcy Docelowego (Zlecenie płatnicze). 2. Usługobiorca może składać Zlecenia płatnicze pisemnie, na drukach wpłaty lub ustnie. 3. Wypełniony przez Usługobiorcę lub wystawcę rachunku druk wpłaty nie stanowi dowodu zawarcia Zlecenia płatniczego. Druk ten może być podstawą do reklamacji jedynie w dniu złożenia Zlecenia płatniczego, jeżeli został opieczętowany pieczątką Pracownika Spółki zgodnie ze wzorem wydruku dla klienta oraz bieżącą datą. 4. Tomków Sp. z o.o. udostępnia Usługobiorcy przed przyjęciem Zlecenia płatniczego następujące informacje: a) niezbędne, jakie muszą być dostarczone przez Usługobiorcę, aby Zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane, b) o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej, c) o wszelkich opłatach należnych Tomków Sp. z o.o. od Usługobiorcy, w tym wyszczególnienie kwot tych opłat. 5. Tomków Sp. z o.o. przyjmuje Zlecenia płatnicze w dni robocze oraz sobotę, ale realizuje Zlecenia płatnicze tylko w dni robocze. Dniami Roboczymi są wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Tomków Sp. z o.o. realizuje Zlecenia płatnicze w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia, w którym otrzymało zlecenie, z wyjątkiem Zlecenia płatniczego przyjętego po godzinie 15.00, które to zlecenie będzie uznane, jakby zostało przyjęte dnia następnego i od tego momentu czas realizacji będzie wynosić dwa dni robocze. W przypadku Zlecenia płatniczego przyjętego w sobotę czas realizacji dwóch dni roboczych będzie się liczył od pierwszego dnia roboczego następującego po sobocie lub dniu ustawowo wolnym. 7. W przypadku, gdy Tomków Sp. z o.o. otrzymało Zlecenie płatnicze, które ze względu na dni i godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe Tomków Sp. z o.o. nie mogą być wykonane w dniu przyjęcia Zlecenia płatniczego, Tomków Sp. z o.o. zrealizuje transakcję płatniczą do końca pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. 8. Aby Zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane przez Tomków Sp. z o.o., Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć następujące informacje: imię, nazwisko, adres, kwotę transakcji płatniczej, nazwę/ imię i nazwisko odbiorcy docelowego przelewu, numer rachunku bankowego docelowego odbiorcy środków, tytuł przelewu. 9. Tomków Sp. z o.o. realizuje transakcję płatniczą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 10. Niezwłocznie po wykonaniu transakcji płatniczej Tomków Sp. z o.o. udostępnia Usługobiorcy informację: a) umożliwiającą Usługobiorcy zidentyfikowanie transakcji płatniczej i, w stosownych przypadkach płatnika, oraz wszelkie inne informacje przekazane Odbiorcy
w związku z wykonaniem transakcji płatniczej; b) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której środki pieniężne są udostępniane Odbiorcy, c) o wszelkich opłatach należnych Odbiorcy z tytułu transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach wyszczególnienie kwot takich opłat. Informacje zostają przekazane Usługobiorcy w formie pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia płatniczego opieczętowanego stemplem Tomków Sp. z o.o., zgodnie ze wzorem pieczęci umieszczonym na wzorze wydruku dla klienta,z bieżącą datą i podpisany przez Pracownika Spółki. 11. Potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia płatniczego dla Pracownika Spółki oraz Tomków Sp. z o.o. jest zapis elektroniczny w systemie elektronicznym oraz oryginalny druk lub wydruk systemowy Zlecenia płatniczego. 12. W przypadku ewentualnego sporu co do poprawności wykonania Zlecenia płatniczego i stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wydrukiem a zapisem w systemie informatycznym, za obowiązujący uznaje się pisemne potwierdzenie, pod warunkiem, że jest ono podstemplowane i podpisane przez Pracownika Spółki. 13. Tomków Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za realizację Zlecenia płatniczego, które zostało przyjęte i potwierdzone podstemplowanym i podpisanym przez Pracownika Spółki wydrukiem systemowym lub oryginalnym drukiem, który stanowi ponadto podstawę reklamacji. 14. Przekazanie środków następuje przelewem za pośrednictwem i poprzez rachunki bankowe Tomków Sp. z o.o.
IV. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług płatniczych przyjmuje i rozpatruje Tomków Sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, przesyłane na adres Tomków Sp. z o.o., 59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 14A lub składane bezpośrednio u Pracownika Spółki. Reklamacje dodatkowo mogą być zgłaszane za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na nr telefonu 75-64-55-302 3. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Tomków Sp. z o.o. lub Pracownika spółki Usługi płatniczej niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub w ustawie o usługach płatniczych. 4. W dniu złożenia Zlecenia płatniczego, do końca tego dnia Usługobiorca może zgłosić reklamację bezpośrednio u Pracownika Spółki. 5. Po dniu złożenia Zlecenia płatniczego Usługobiorca zgłasza reklamację do Tomków Sp. z o.o. 6. Reklamacje Tomków Sp. z o.o. rozpatruje w terminie do 14 dni od daty ich wniesienia. 7. Podstawy reklamacji nie może stanowić: a) powoływanie się na okoliczność, iż numer wskazanego przez Usługobiorcę konta bankowego nie należał do Odbiorcy Docelowego przelewu, na rzecz którego Usługobiorca miał zamiar dokonać przekazania środków pieniężnych, b) niedotrzymania warunków Regulaminu przez Usługobiorcę, c) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, z których usług Tomków Sp. z o.o. nie korzysta przy świadczeniu Usługi płatniczej. 8. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji przekazywane są Usługobiorcy na piśmie. 9. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Tomków Sp. z o.o. zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o jej uzupełnienie. 10. Reklamacje mogą być składane w terminie 13 miesięcy od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
V. Ograniczenia
1. Nie jest dopuszczalne korzystanie z Usługi płatniczej w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu, w szczególności dokonywanie płatności za pomocą instrumentów nie należących do Usługobiorcy oraz dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 2. Tomków Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Tomków Sp. z o.o. nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej. 3.Tomków Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy Usługobiorcy w podaniu koniecznych w celu realizacji Usługi danych, w szczególności numeru konta bankowego Odbiorcy Docelowego. W przypadku błędu Usługobiorcy polegającego na podaniu błędnego numeru konta bankowego Odbiorcy Docelowego przelewu, Tomków Sp. z o.o. na żądanie Usługobiorcy może wstrzymać zamówioną Usługę płatniczą, o ile Usługa płatnicza nie została już w pełni zrealizowana. W przypadku wstrzymania Usługi płatniczej zgodnie ze zdaniem poprzedni m, Tomków Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci Usługobiorcy kwotę dokonanego na jej rzecz przelewu.
4. Za otrzymane od Usługobiorców środki Tomków Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność od chwili przyjęcia tych środków przez Pracownika. Za prawidłową realizację przelewu środków z rachunku bankowego Tomków Sp. z o.o. na rachunek Odbiorcy Docelowego odpowiada bank wykonujący przelew.
VI. Przetwarzanie danych osobowych
1. Z chwilą zamówienia Usługi płatniczej i akceptacji niniejszego Regulaminu dane osobowe Usługobiorcy są umieszczane i przetwarzane w bazie danych Tomków Sp. z o.o., będącej administratorem tych danych osobowych. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Usługi. 3. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Tomków Sp. z o.o. 4. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanych dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. 5. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane przez Tomków Sp. z o.o. na rzecz banków i innych podmiotów, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne w związku z należytym wykonaniem Zlecenia płatniczego. 6. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
VII. Postanowienia końcowe
1. Językiem w którym Tomków Sp. z o.o. porozumiewa się z Usługobiorcą jest język polski. W tym języku formułowane są wszelkie dokumenty kształtujące relacje między Usługobiorcą a Tomków Sp. z o.o. 2. Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1. 3. Usługobiorca może wnieść do organu sprawującego nadzór skargę na działanie Tomków Sp. z o.o. lub jego Pracownika, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

Początek strony